Luật & Chính sách

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đọc thêm...

Luật tài nguyên nước

Quy định việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
Đọc thêm...

Bộ quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về môi trường

Đọc thêm...

QCVN 14 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về nước thải sinh hoạt

Đọc thêm...

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung nghị định số 80/2006/NĐ-CP
Đọc thêm...

QCVN 01:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Đọc thêm...

QCVN 03:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép kim loại nặng trong đất
Đọc thêm...

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường, số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Đọc thêm...

QCVN 02:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải y tế

Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 2