Luật & Chính sách

Quy chuẩn về tiếng ồn,rung

Thông tư 39/2010/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đọc thêm...

Thông tư 43 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ TN&MT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi

Đọc thêm...

Thông tư 41 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2010 về Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Bộ
Đọc thêm...

Quyết định số 38 QĐ-TTg

Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 38/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.
Đọc thêm...

Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí

Ngày 1/7/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí.
Đọc thêm...

Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước

Ngày 1/7/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước.
Đọc thêm...

Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT

Ngày 20/6/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi 03 Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
Đọc thêm...

Thông tư hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường

Ngày 16 tháng 3 năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 01/2012/TT-BTNMT hướng dẫn việp lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Những cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay cam kết bảo vệ môi trường đã thì đến ngày 2/5/2012 có thể nộp hồ sơ xin phê duyệt hay xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

Đọc thêm...

Thông tư 04 /2012/TT-BTNMT

Ngày 8/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Thông tư quy định rõ nguyên tắc, căn cứ xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Các thông số môi trường đặc trưng về nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung; Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường về nước thải,khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2012.
Các quy định tại Mục I, II Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Đọc thêm...

Trang 2 trong tổng số 2