Luật & Chính sách Bộ tiêu chuẩn môi trường Bộ quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về môi trường

Bộ quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về môi trường

 

QCVN 01:2009/BYT

QCKT Quốc gia về chất lượng nước ăn uống

6/17/2009

QCVN 02:2009/BYT

QCKT Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

6/17/2009

QCVN 01:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

7/18/2008

QCVN 02: 2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

7/18/2008

QCVN 03: 2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

7/18/2008

QCVN 04:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

12/18/2008

QCVN 08:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về chất lượng nước mặt

12/31/2008

QCVN 09:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về chất lượng nước ngầm

12/31/2008

QCVN 10:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ

12/31/2008

QCVN 11:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản

12/31/2008

QCVN 11.2:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về xây dựng lưới độ cao

12/18/2008

QCVN 12:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

12/31/2008

QCVN 13:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may

12/31/2008

QCVN 14:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về nước thải sinh hoạt

12/31/2008

QCVN 15:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

12/31/2008

QCVN 16:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về mã luật khí tượng bề mặt

31/12/2008

QCVN 17:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về Mã luật khí tượng nông nghiệp.

31/12/2009

QCVN 18:2008/BTNMT

QCKT Quốc gia về dự báo lũ

12/31/2008

QCVN 04:2009/BTNMT

QCKT Quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

6/18/2009

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn: