TƯ VẤN & QUAN TRẮC

Tư vấn & quan trắc môi trường

Bảo vệ môi trường là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân đối với cộng đồng. Để ràng buộc trách nhiệm và giám sát quá trình thực hiện trách nhiệm đó, Luật Bảo vệ môi trường quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện các thủ tục môi trường như sau:
 1. Khi lập dự án đầu tư chủ dự án phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 2. Những cơ sở đang hoạt động chưa thực hiện điều trên thì phải tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường;
 3. Những cơ sở có phát sinh chất thải nguy hai phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hai;
 4. Trong quá trình hoạt động các cơ sở phải quan trắc môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần đối với nước thải, khí thải và 06 tháng một lần đối với môi trường xung quanh;
 5. Định kỳ 6 tháng một lần cơ sở phải lập Báo cáo hiện trạng môi trường và nộp chơ cơ quan quản lý trước ngày 15/6 và ngày 15/1 năm sau.

  Theo Luật tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có khai thác nước và xả nước thải thì phải lập Đề án xin phép khai thác và Đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước.


  Môi trường là lĩnh vực rộng, mang tính đa ngành (hóa, sinh, lý, địa, kinhh tế,  luật...) và nhậy cảm. Mỗi ngành nghề sản xuất kinh doanh phát sinh những  vấn đề môi trường mang tính đặc thù riêng. Để thực hiện tốt các quy định về môi trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh nên có cán bộ chuyên trách được đào tạo chính quy và có kinh nghiệm về môi trường. Những đơn vị nhỏ nên ký hợp đồng với công ty tư vấn môi trường (không phải tư vấn luật) vừa tiết kiệm được chi phí vừa có chuyên gia giỏi thực hiện những công việc phức tạp và nhậy cảm.


  CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

  Trang 2 trong tổng số 2