TƯ VẤN & QUAN TRẮC Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Email In PDF.

Chuyên cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường và các thủ tục môi trường khác như lập Bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xin cấp phép xả thải, xin cấp phép khai thác nước, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, báo cáo hoàn thành cam kết bảo vệ môi trường, quản lý môi trường theo luật và ISO14000. Quan trắc môi trường là một trong các công việc bắt buộc để lập báo cáo hiện trạng môi trường định kỳ.

Báo cáo hiện trạng môi trường là cáo báo định kỳ về hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh.Theo quy định hiện nay, các cơ sở phải nộp cho cơ quan quản lý môi trường tối thiếu một năm 02 lần. Báo cáo 06 tháng đầu năm nộp chậm nhất là ngày 15/7 và Báo cáo 06 tháng cuối năm nộp chậm nhất là 15/1 năm sau. Tuy nhiên tùy vào quy mô hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đơn vị mà cơ quan quản lý về môi trường có thể yêu cầu cụ thể số lần nộp báo cáo hiện trạng môi trường trong một năm.

Trình tự các bước:

  1. Thu thập thông tin từ cơ sở cần lập báo cáo;
  2. Quan trắc môi trường theo nội dung đã cam kết và phải phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật;
  3. Tập hợp thông tin, tài liệu viết báo cáo;
  4. Nộp cho cơ quan quản lý về môi trường.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn cần báo cáo;

Các hoạt động quản lý, giám sát, bảo vệ môi trường đã thực hiện trong giai đoạn cần báo cáo;

Đánh giá hiện trạng nước thải, khí thải, chất thải rắn thông qua kết quả quan trắc môi trường trong khoảng thời gian cần lập báo cáo;'

Các phụ lục gồm có: Kết quả quan trắc môi trường, các giấy tờ có liên quan theo quy định nếu có.