NƯỚC CẤP Lọc nước gia đình & công sở

Thay thế lõi lọc nước ro

Nếu trường hợp  nguồn nước cấp đã qua xử lý đô thị, thì thời gian thay lõi lọc có thể là sau 9 tháng sử dụng, còn nếu là nước giếng khoan có thể là sau 3 tháng sử dụng đã phải thay. Vì vậy có thể tham khảo tuổi thọ thiết kế lõi lọc như sau:

        Lõi 5micron (1): cần có chế độ bảo dưỡng định kỳ 1lần/ 1 tháng, sau 6 tháng nếu chất lượng lõi lọc quá bẩn cần phải thay thế.

       Lõi lọc tinh 1 maicron (3): Sau 9 tháng phải kiểm tra nếu thấy bẩn cần phải thay thế ngay

       Lõi than hoạt tính (2) Sử dụng tối đa là 2000 gallon cần phải thay thế nếu thấy lõi lọc bị tắc chất lượng nước không đảm bảo.

           Màng R.O (4): Sử dụng ba năm hoặc hơn nếu việc thay thế các lõi 1,2,3 đúng định kỳ.

               Lõi cacbon hồi chuyển (5): sử dụng tối đa 1500 gallon hoặc 1 năm


Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

NÕu tr­êng hîp  nguån n­íc cÊp ®· qua xö lý ®« thÞ, th× thêi gian thay lâi läc cã thÓ lµ sau 9 th¸ng sö dông, cßn nÕu lµ n­íc giÕng khoan cã thÓ lµ sau 3 th¸ng sö dông ®· ph¶i thay. V× vËy cã thÓ tham kh¶o tuæi thä thiÕt kÕ lâi läc nh­ sau:

-                   Lâi 5micron (1): cÇn cã chÕ ®é b¶o d­ìng ®Þnh kú 1lÇn/ 1 th¸ng, sau 6 th¸ng nÕu chÊt l­îng lâi läc qu¸ bÈn cÇn ph¶i thay thÕ.

-                   Lâi tinh 1 micron (3): Sau 9 th¸ng ph¶i kiÓm tra nÕu thÊy bÈn cÇn ph¶i thay thÕ ngay

-                   Lâi than ho¹t tÝnh (2) Sö dông tèi ®a lµ 2000 gallon cÇn ph¶i thay thÕ nÕu thÊy lâi läc bÞ t¾c chÊt l­îng n­íc kh«ng ®¶m b¶o.

-                   Mµng R.O (4): Sö dông ba n¨m hoÆc h¬n nÕu viÖc thay thÕ c¸c lâi 1,2,3 ®óng ®Þnh kú. Lâi cacbon håi chuyÓn (5): sö dông tèi ®a 1500 gallon hoÆc 1 n¨m.


Tin liên quan: