NƯỚC THẢI Vật tư, thiết bị

Đệm vi sinh, giá thể vi sinh, thiết bị xử nước nước thải

 Đệm vi sinh giá thể vi sinh
Dạng kết sợi mảnh Tấm lắng lamen Dạng kết trùm
Dạng khối cầu Dạng bông tuyết Dạng bông trùm
Các thiết bị khác
Đĩa phân phối khí Ống phân phối khí Chụp lọcMáy khuấy
Ejector
Đệm ceramic